สุดารัตน์

สุดารัตน์
ฝึกสอน

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
ทดสอบนักเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ได้รับมอบหมายงานให้ทำหน้าที่รับลงทะเบียนในงานวันมัธยมวันที่ 5-7 กันยายน 55