สุดารัตน์

สุดารัตน์
ฝึกสอน

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
ทดสอบนักเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ได้รับมอบหมายงานให้ทำหน้าที่รับลงทะเบียนในงานวันมัธยมวันที่ 5-7 กันยายน 55

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 สอนนักเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  ซ้อมเชียร์กีฬาสี

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 19 มิถุนายน 55
สอนวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง ม.2/6 เรื่อง ธาตุเเละสารประกอบ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3 สอนนักเรียนชั้นม. 2 เรื่อง การเเยกสารผสมโดยทำการทดลองการโทรมาโทกราฟี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการฝึกประสบการณ์

บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 55 เข้าสอนนักเรียนห้อง 2/6 เรื่อง การจำเเนกสาร พร้อมทำการทดลอง เรื่อง การเเยกสารจากส่วนประกอบต่างๆ ของพืช